گیاه Passiflora caerulea

Passiflora caerulea
گل ساعتی
0
L.
Passion Flower
3
Passifloraceae

عکس

10
10
همیشه سبز
بالا رونده
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)