گیاه Passiflora edulis

Passiflora edulis
-
1
Sims.f.
Passion Flower
2
Passifloraceae

عکس

9
0
همیشه سبز
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

محرک
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

روغن
میوه

قسمت مورد استفاده

گل