گیاه Passiflora herbertiana

Passiflora herbertiana
-
0
Ker-Gawl.
-
2
Passifloraceae

عکس

9
0
-
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه