گیاه Passiflora mollisima

Passiflora mollisima
-
0
(Kunth.)L.H.Bailey.
Banana Passion Fruit
3
Passifloraceae
Tacsonia mollissima.

عکس

5
0
همیشه سبز
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه