گیاه Passiflora tetrandra

Passiflora tetrandra
-
0
(Sol.)Cheeseman.
-
1
Passifloraceae

عکس

9
0
-
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
روشنایی (مشعل)