گیاه Passiflora umbilicata

Passiflora umbilicata
-
0
(Griseb.)Harms.
Passion Flower
2
Passifloraceae

عکس

5
5
همیشه سبز
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه