گیاه Patrinia triloba

Patrinia triloba
-
0
Miq.
-
1
Valerianaceae
P. palmata. Max.

عکس

0.5
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین