گیاه Patrinia villosa

Patrinia villosa
-
1
(Thunb.)Juss.
-
1
Valerianaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد باکتری
کبدی

استفاده خوراکی

برگ