گیاه Peganum harmala

Peganum harmala
اسفند
3
L.
Syrian Rue
1
Zygophyllaceae

عکس

0.6
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

توهم زا
چشمی
سقط آور
شیرافزا
ضد انگل- انگل کش
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مخدر
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

ادویه
روغن

سایر موارد استفاده

بخور دادن
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
متفرقه