گیاه Pelargonium australe

Pelargonium australe
-
1
Willd.
Ivy Geranium
1
Geraniaceae

عکس

0.3
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ریشه