گیاه Pelargonium glutinosum

Pelargonium glutinosum
-
1
(Jacq.)L'Hér.
Pheasant's Foot Geranium
0
Geraniaceae

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس