گیاه Pelargonium incrassatum

Pelargonium incrassatum
-
1
(Andrews.)Sims.
-
0
Geraniaceae
P. roseum. (Andrews.)DC.

عکس

0.3
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس