گیاه Pelargonium peltatum

Pelargonium peltatum
-
1
(L.)L'Hér.
Ivy-Leaved Geranium
1
Geraniaceae

عکس

1.5
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
ماده رنگ