گیاه Phellodendron amurense sachalinense

Phellodendron amurense sachalinense
-
0
F.Schmidt.
-
0
Rutaceae
P. amurense sachalinense. Fr.Schmidt.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
چوب پنبه
حشره کش
ماده رنگ