گیاه Phillyrea latifolia

Phillyrea latifolia
-
1
L.
-
2
Oleaceae
P. media.

عکس

8
8
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

دهان شویه
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
زغال چوب