گیاه Phoradendron leucarpum

Phoradendron leucarpum
-
1
(Raf.)Reveal.&M.C.Johnst.
False Mistletoe
0
Viscaceae
P. flavescens. (Pursh.)Nutt.

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
سقط آور
ضد بارداری