گیاه Phyllospadix torreyi

Phyllospadix torreyi
-
0
S.Watson.
Sea Grass
2
Zosteraceae

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
دو پایه
-
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

سبد