گیاه Picea glehnii

Picea glehnii
-
0
(F.Schmidt.)Mast.
Sakhalin Spruce
2
Pinaceae

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی
بله
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
خیر
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
گل

سایر موارد استفاده

چوب