گیاه Picea purpurea

Picea purpurea
-
0
Mast.
Purple-Coned Spruce
2
Pinaceae
P. likiangensis purpurea.

عکس

45
0
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
خیر
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
گل

سایر موارد استفاده

چوب