گیاه Pinus cembra sibirica

Pinus cembra sibirica
-
2
(DuTour.)Rupr.
Siberian Pine
4
Pinaceae
P. sibirica. DuTour.

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

سایر موارد استفاده

چوب
علف کش
ماده رنگ