گیاه Pinus flexilis

Pinus flexilis
-
2
E.James.
Limber Pine
3
Pinaceae
P. strobiformis. non Engelm.

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
التهاب زا
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
علف کش
ماده رنگ