گیاه Pinus muricata

Pinus muricata
-
2
D.Don.
Bishop's Pine
2
Pinaceae

عکس

20
6
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد کرم، کرم کش
ضماد
قفسه سینه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
بذر

سایر موارد استفاده

بادشکن
چسب
چوب
ضد آب
علف کش
ماده رنگ