گیاه Pinus palustris

Pinus palustris
-
2
Mill.
Pitch Pine
2
Pinaceae

عکس

30
5
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
قابض

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
چوب
رزین
زغال چوب
سوخت
علف کش
ماده رنگ