گیاه Pistacia chinensis integerrima

Pistacia chinensis integerrima
-
1
(J.Stewart.)Rech.f.
-
2
Pistaciaceae
P. integerrima. Stewart.

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
متفرقه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب