گیاه Pistacia vera

Pistacia vera
پسته
2
L.
Pistachio
2
Pistaciaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
متفرقه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

رزین
روغن غیر خوراکی