گیاه Pittosporum tenuifolium

Pittosporum tenuifolium
-
0
Gaertn.
Tawhiwhi
2
Pittosporaceae
P. mayi. Hort. P. nigricans.

عکس

7
4
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

آدامس

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین