گیاه Pittosporum tobira

Pittosporum tobira
میخک زینتی، میخک ژاپنی
0
(Thunb.)W.T.Aiton.
Tobira
0
Pittosporaceae

عکس

6
4
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین