گیاه Pittosporum undulatum

Pittosporum undulatum
میخک زینتی، میخک درختی شیرین
0
Vent.
Cheesewood
0
Pittosporaceae

عکس

12
8
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب