گیاه Plantago arenaria

Plantago arenaria
-
3
Waldst.&Kit.
French Psyllium
1
Plantaginaceae
P. indica. P. psyllium. non L.1753 P. ramosa.

عکس

0.3
0.25
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ