گیاه Plantago depressa

Plantago depressa
-
2
Willd.
-
1
Plantaginaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ