گیاه Plantago major

Plantago major
بارهنگ، بارهنگ کبیر
3
L.
Common Plantain
2
Plantaginaceae

عکس

0.12
0.1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بندآورنده خون
پادزهر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
چشمی
خلط آور
خنک کننده
ضد کرم، کرم کش
ضماد
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای
ریشه