گیاه Plantago maritima

Plantago maritima
بارهنگ دریایی، بارهنگ چمن زاری
2
L.
Sea Plantain
3
Plantaginaceae

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
بله
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ