گیاه Polygonum japonicum

Polygonum japonicum
-
3
Meissn.
Japanese Knotweed
2
Polygonaceae
P. cuspidatum. Sieb.&Zucc. P. sieboldii. Reynoutria japonica. Houtt.

عکس

3
5
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
شکایات یا مشکلات زنان
ضد تومور
ضد ورم
مدر، ادرارآور
مقوی معده
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

زیست توده
ماده رنگ