گیاه Populus alba

Populus alba
سپیدار، کبوده، سفیدار
2
L.
White Poplar
2
Salicaceae

عکس

20
12
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
ضد التهاب
ضد درد
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
ماده رنگ
هورمون ریشه زایی