گیاه Populus deltoides wislizenii

Populus deltoides wislizenii
-
1
(S.Watson.)Eckenw.
Rio Grande Cottonwood
2
Salicaceae
P. wislizenii. S.Wats.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد التهاب
ضد درد

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
گل

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
هورمون ریشه زایی