گیاه Portulaca grandiflora

Portulaca grandiflora
ناز، خرفه زینتی، گل ناز آفتابی
2
Hook.
Rose Moss
1
Portulacaceae

عکس

0.2
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه