گیاه Portulaca oleracea

Portulaca oleracea
خرفه
3
L.
Green Purslane
4
Portulacaceae

عکس

0.25
0.25
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد اسکوربوت
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین نمک