گیاه Portulaca retusa

Portulaca retusa
-
0
Engelm.
-
1
Portulacaceae

عکس

0.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ