گیاه Proboscidea fragrans

Proboscidea fragrans
ناخن شیظان، شاخ بزی
0
(Lindl.)Decne.
Sweet Unicorn Plant
2
Martyniaceae
P. louisianica fragrans. (Lindl.)Bretting. Martynia fragrans

عکس

0.6
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
غلاف بذر

سایر موارد استفاده

سبد