گیاه Pseudolarix amabilis

Pseudolarix amabilis
-
2
(J.Nelson.)Rehder.
Golden Larch
0
Pinaceae
P. fortunei. Mayr. P. kaempferi. Gord.

عکس

40
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

سایر موارد استفاده

چوب