گیاه Pterocarya stenoptera

Pterocarya stenoptera
-
2
DC.
-
0
Juglandaceae

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
ضد کرم
قابض
مقوی معده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش