گیاه Pteroceltis tatarinowii

Pteroceltis tatarinowii
-
0
Maxim.
-
0
Ulmaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
فیبر