گیاه Pyrularia edulis

Pyrularia edulis
-
0
(Wall.)A.DC.
-
1
Santalaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بستن شیر سویا (ساخت پنیر)
میوه

سایر موارد استفاده

چوب