گیاه Ranunculus ficaria

Ranunculus ficaria
انجیرک
2
L.
Lesser Celandine
1
Ranunculaceae
Ficaria verna. F. ranunculoides.

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
مراقبت از دندان