گیاه Ranunculus flammula

Ranunculus flammula
-
1
L.
Lesser Spearwort
0
Ranunculaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-