گیاه Ranunculus nipponicus

Ranunculus nipponicus
-
0
(Makino.)Nakai.
-
1
Ranunculaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ