گیاه Ranunculus reptans

Ranunculus reptans
-
0
L.
Creeping Spearwort
1
Ranunculaceae

عکس

0.2
1
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-