گیاه Rhamnella franguloides

Rhamnella franguloides
-
0
(Maxim.)Weber.
-
1
Rhamnaceae
R. japonica. Microrhamnus franguloides.

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه