گیاه Rhamnus alaternus

Rhamnus alaternus
-
0
L.
Italian Buckthorn
0
Rhamnaceae

عکس

5
4
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین