گیاه Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica
سیاه تنگرس طبی، اشنگور
3
L.
Common Buckthorn
0
Rhamnaceae

عکس

6
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
ماده رنگ